نوشته‌هایی با برچسب "همه چیز درباره نزدیکی"

همه چیز درباره نزدیکی دهانی همه چیز درباره نزدیکی دهانی

نزدیکی دهانی. ﭘﯿﺮو ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ نزدیکی دھﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺴﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻟﺬت ﻣﺮدان و زﻧﺎن از نزدیکی دھﺎﻧﯽ و ﺧﻮدداری ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد از اﻧﺠﺎم آن ھﺴﺘﯿﻢ . ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﯿﺴﯿﺪن و ﻣﮑﯿﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ. ﺗﻌﺮﯾﻒ نزدیکی دھﺎﻧﯽ ( ORAL ). ﻧﻮﻋﯽ از اﻋﻤﺎل اﺻﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﯿﺴﯿﺪن ( Lick ) ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد

همه چیز درباره شکستگی آلت مردان حین نزدیکی همه چیز درباره شکستگی آلت مردان حین نزدیکی

یکی از دردناک ترین مسائل برای مردان و همچنین شریک آنها ، مسئله ی شکستگی آلت است. این مسئله دلایلی مانند نعوظ در خواب و یا رفتار های جنسی پرخطر دارد. در این مسئله به بررسی دلایل بروز این مشکل و همچنین راه حلی برای درمان آن می پردازیم. این امر با پاره شدن غشاء سخت دور آلت بروز می دهد. شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نیست چون در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند و این اصطلاح به این عارضه نسبت داده‌شده‌است. این غشاء که در اطراف آلت وجود دارد در هنگامی که آلت تناسلی در حالت خوابیده قرار دارد به صورت نرم و با انعطاف است؛ اما در هنگام ن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه