پل چوبی طولانی و زیبا (عکس)

پل چوبی طولانی و زیبا (عکس)
گردشگری ، پل چوبی طولانی و زیبا : پل چوبی اوبین با هزار و 200 متر طول، بر روی دریاچه تانگتامان در کشور میانمار ساخته شده و به دلیل طول بسیار زیاد خود به عنوان یکی از طویل ترین پل های چوبی جهان به حساب می آید.

پل چوبی اوبین با هزار و 200 متر طول، بر روی دریاچه تانگتامان در کشور میانمار ساخته شده و به دلیل طول بسیار زیاد خود به عنوان یکی از طویل ترین پل های چوبی جهان به حساب می آید.پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
پل چوبی  ، دریاچه تانگتامان  ، کشور میانمار
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه