محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس ، محوطه باستانی هفت‌تپه در بخش جنوب شرقی شهرستان شوش و در فاصله 15 کیلومتری آن واقع شده است. این محوطه از مرکز استان (اهواز) 100 کیـلومتـر

محوطه باستانی هفت‌تپه در بخش جنوب شرقی شهرستان شوش و در فاصله 15 کیلومتری آن واقع شده است. این محوطه از مرکز استان (اهواز) 100 کیـلومتـر و از چغازنبیل 23 کیلومتر فاصله دارد.محوطه باستانی هفت‌تپه شامل بقایای یک شهر و اجتماع بزرگ مربوط به دوره ایلام میانه بوده که از تپه‌های متعددی تشکیل شده است و حدود 3500 سال قدمت دارد.

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس

محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس


محوطه باستانی،هفت‌تپه،محوطه باستانی هفت‌تپه،عکس هفت‌تپه،مناطق تاریخی ایران،تاریخی ایران

محوطه باستانی هفت‌تپه ، عکس

تبیان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه